بیا! سهل است

بیا! سهل است

اشتری با مورچه ای همراه شد
به آب رسیدند
مورچه پای باز کشید
اشتر گفت که: چه شد؟
گفت: آبست!
اشتر پای در نهاد
گفت: بیا! سهل است
آب تا زانوست!
مورچه گفت: تو را به زانوست
مرا از سر گذشته است !

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir